Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos Ringkøbing Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Forsyningstilsynet har den 26. februar 2019 gennemført et omkostningstilsyn hos Ringkøbing Fjernvarmeværk a.m.b.a. vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Forsyningstilsynets tilsyn er en del af en stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med fjernvarmeselskabet registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at Ringkøbing Fjernvarmeværk a.m.b.a. ikke har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2017, så administrationsomkostninger forbundet med energibesparelser er opgjort særskilt i overensstemmelse med § 18, stk. 5, jf. § 18, stk. 2 og 3, samt § 26, stk. 3, i energisparebekendtgørelsen, jf. § 34, stk. 1.

Forsyningstilsynet påtaler desuden, at Ringkøbing Fjernvarmeværk a.m.b.a. ikke har dokumentation for virksomhedens omkostninger på 1.083.879 kr. til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017.

Forsyningstilsynet påbyder Ringkøbing Fjernvarmeværk a.m.b.a. at ændre sin regnskabsførelse, så fjernvarmeselskabet opgør sine omkostninger til realisering af energibesparelser som de faktisk afholdte omkostninger i overensstemmelse med § 19, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Ringkøbing Fjernvarmeværk a.m.b.a. ikke har mulighed for dækning af det betalte aconto beløb på i alt 1.328.933,21 kr. i 2017, men alene kan indregne 1.042.483,92 kr. i regnskabsåret 2018, hvor omkostningen faktisk er afholdt.

Forsyningstilsynet pålægger Ringkøbing Fjernvarmeværk a.m.b.a. inden for en frist på fire uger at dokumentere, at det for meget opkrævede beløb på 286.449,29 kr. er fraregnet de priser, der kan opkræves hos varmeforbrugerne for den i sagen omhandlede energispareomkostning. Beløbet udgør differencen mellem en overdækning på 1.328.933,21 kr. i regnskabsåret 2017 og en underdækning på 1.042.483,92 kr. i regnskabsåret 2018.

Forsyningstilsynet videresender desuden kopi af afgørelsen til Energistyrelsen med henblik på Energistyrelsens vurdering af, hvorvidt eventuelt betalte aconto beløb til realisering af energibesparelser i de foregående år er dækningsberettigede.

Forsyningstilsynets kan findes til højre på denne side