Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

Forsyningstilsynet har den 13. marts 2019 gennemført et omkostningstilsyn ved Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Forsyningstilsynets tilsyn er en del af en stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har indberettet et forkert beløb på 1.400.205 kr. samt fejlindberettet de heri indbefattede administrative omkostninger. Virksomheden har endvidere fejlindberettet 3.325 kr., som rettelig burde have været indberettet som tilskud på 2.363 kr.

Forsyningstilsynet påtaler desuden, at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ikke har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2017, så administrationsomkostninger forbundet med energibesparelser er opgjort særskilt i overensstemmelse med § 18, stk. 5, jf. § 18, stk. 2 og 3, samt § 26, stk. 3, i energisparebekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 34, stk. 1.

Forsyningstilsynet påbyder Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning at ændre sin regnskabsførelse, så fjernvarmeselskabet opgør sine omkostninger til realisering af energibesparelser som de faktisk afholdte omkostninger i overensstemmelse med § 19, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ikke har mulighed for dækning af et betalt a conto beløb på i alt 1.719.958,28 kr. i 2017, men alene kan indregne 1.504.114,68 kr. i regnskabsåret 2018, hvor omkostningen faktisk er afholdt.

Forsyningstilsynet pålægger Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning inden for en frist på fire uger at dokumentere, at det for meget opkrævede beløb på 215.843,60 kr. er fraregnet de priser, der opkræves hos varmeforbrugerne for den i sagen omhandlede energispareomkostning,

Forsyningstilsynet videresender desuden kopi af denne afgørelse til Energistyrelsen med henblik på Energistyrelsens vurdering af, hvorvidt evt. betalte a conto beløb til realisering af energibesparelser i de foregående år er dækningsberettigede.

Forsyningstilsynet er endelig blevet opmærksom på et tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt aftalegrundlaget opfylder kravene i energisparebekendtgørelsen. Forsyningstilsynet videresender kopi af denne afgørelse til Energistyrelsen med henblik på Energistyrelsens vurdering af det pågældende spørgsmål.

Find link til afgørelsen til højre på denne side