Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos Verdo Varme A/S

Forsyningstilsynet har den 27. februar 2019 gennemført et omkostningstilsyn ved Verdo Varme A/S vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med fjernvarmeselskabets registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Verdo Varme A/S har indberettet 7.771.195 kr. i omkostninger til realisering af energibesparelser købt fra det koncerninterne selskab Verdo Go Green A/S. Forsyningstilsynet har konstateret, at det indberettede beløb indeholder både omkostninger til administration og realisering af energibesparelser.

Forsyningstilsynet påtaler derfor, at Verdo Varme A/S ikke har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2017, så administrationsomkostninger forbundet med energibesparelser er opgjort særskilt i overensstemmelse med § 18, stk. 5, jf. § 18, stk. 2 og 3, samt § 26, stk. 3, i energisparebekendtgørelsen.

I forbindelse med stikprøveundersøgelsen er Forsyningstilsynet desuden blevet opmærksom på et tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt der som påkrævet foreligger en ubrudt aftalekæde mellem sælger og virksomheden. Forsyningstilsynet videresender på den baggrund kopi af afgørelsen til Energistyrelsen med henblik på Energistyrelsens vurdering af det pågældende spørgsmål.