Afgørelse om TÅRNBYFORSYNING Varme A/S’ koncerninterne aftale om realisering af energibesparelser i 2017

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S (virksomheden) blev ved brev af den 21. december
2018 udtrukket til Forsyningstilsynets stikprøvekontrol af markedsmæssigheden af aftaler
vedrørende realisering af energibesparelser i kontrolåret 2017.

Forsyningstilsynet påtaler, at aftalen i sin helhed ikke forelå skriftligt på aftaletidspunk-tet, jf. § 28 b, stk. 5, 1. pkt., i lov om varmeforsyning1, idet aftale af 12. maj 2014 ikke er underskrevet af begge parter, og at den supplerende aftale om opjustering af prisen ikke foreligger i skriftlig form.

Forsyningstilsynet finder efter en konkret vurdering, at aftalen på grund af sit omfang er uvæsentlig, jf. § 28 b, stk. stk. 5, 2. pkt., i lov om varmeforsyning.
På denne baggrund afslutter Forsyningstilsynet sagen.

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår af den samlede afgørelse som kan findes til højre på denne side.