Påtale i sag om dokumentation for markedsmæssigheden af Elnet Midt A/S´ aftaler om realisering af energibesparelser for kalenderåret 2013

Forsyningstilsynet har ved brev af den 17. januar 2019 udtrukket Elnet Midt A/S (Net8800 A/S) til stikprøvekontrol af aftaler om realisering af energibesparelser i kalenderåret 2013.

Stikprøvekontrollen er foretaget som et led i Forsyningstilsynets tilsyn med aftalers markedsmæssighed efter § 46 i lov om elforsyning.

I 2007 indgik virksomheden en aftale med den koncernforbundne virksomhed Energi Viborg Elteknik A/S (tidligere Viborg Enterprise A/S) vedrørende realisering af energibesparelser.

Ved mail af den 9. oktober 2019 bemærkede Forsyningstilsynet, at den fremsendte aftale lå i ikke dateret og underskrevet form, og anmodede virksomheden om at fremsende en underskrevet aftale. Ved mail af den 25. november 2019 bekræftede virksomheden, at aftalen ikke fandtes i underskrevet form, men at aftalen var gældende i kontrolåret 2013.

Forsyningstilsynet påtaler, at elforsyningslovens krav om, at aftaler skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet, jf. § 46, stk. 2, 1. pkt., i lov om elforsyning, indebærer, at aftaler skal ligge i dateret og underskrevet form. Forsyningstilsynet finder, at Elnet Midt A/S’ aftale om realisering af energibesparelser for kalenderåret 2013 ikke lever op til krav om skriftlighed i § 46, stk. 2, 1. pkt., i lov om elforsyning.

Forsyningstilsynet påtaler også, at der ikke var vedlagt aftalen et aftalebilag om prisfastsættelsesmetode, jf. § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning. Forsyningstilsynet finder i øvrigt, at aftalen opfylder kravet om markedsmæssighed i § 46 i lov om elforsyning.

Afgørelsen kan hentes her på siden under 'Hent fil'.