Vores Elnet A/S købte energibesparelser på markedsmæssige vilkår i 2017

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse i en sag om koncerninterne køb af energibesparelser i Vores Elnet A/S i 2017. Virksomheden købte energibesparelser gennem den koncernforbundne virksomhed Energi Fyn Energibesparelser A/S. Aftaler om energibesparelser, som netvirksomheder indgår med koncernforbundne virksomheder, skal indgås på markedsmæssige vilkår. Vores Elnet A/S har dokumenteret, at aftalen med Energi Fyn Energibesparelser A/S i 2017 var markedsmæssig

Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) besluttede den 19. december 2017 at gennemføre en bagudrettet kontrol af aftalers markedsmæssighed på området for energibesparelser. Vores Elnet A/S (tidligere Energi Fyn Net A/S) blev ved mail af 21. december 2018 udtaget til stikprøvekontrol vedrørende markedsmæssigheden af aftaler om energibesparelser i kontrolåret 2017.

Vores Elnet A/S har på anmodning oplyst, at der i 2017 blev indgået en aftale med den koncerninterne virksomhed Energi Fyn Energibesparelser A/S om køb af i alt 64.453.059 kWh energibesparelser til en enhedspris på 48,75 øre pr. kWh. Vores Elnet A/S oplyste, at denne pris blev nedjusteret til 46,11 øre pr. kWh som følge af et aftalt vilkår om justering af prisen efter opgørelse af den faktiske pris for energibesparelserne.

Vores Elnet A/S har på anmodning desuden dokumenteret, at Energi Fyn Energibesparelser i 2017 også indgik aftaler om salg af energibesparelser med NFS Varme til en samlet pris på 2.929.276,35 kr. for 6.008.772 kWh, hvilket svarer til en enhedspris på 48,75 øre pr. kWh, og med FFV Energi & Miljø til 749.256,00 kr. for 1.557.444 kWh, hvilket svarer til en enhedspris på 48,11 øre pr. kWh.

Vores Elnet A/S har som led i sagens oplysning fremsendt en tilstrækkelig funktions- og risikoanalyse.

Forsyningstilsynet påtaler dog, at Vores Elnet A/S har tilsidesat kravet om, at der samtidigt med indgåelse af en aftale skal udarbejdes et aftalebilag, der kort angiver den prisfastsættelsesmetode, der skal anvendes ved i forbindelse med virksomhedens dokumentation for, at den indgåede aftale er markedsmæssig.

Den fremsendte dokumentation har dannet grundlag for en markedsmæssighedsvurdering, der godtgør, at Vores Elnet A/S har handlet efter markedsmæssige priser og vilkår i 2017, hvorved de resterende krav i § 46 i lov om elforsyning er opfyldt.