Afgørelse om klage over tariffen for transport i opstrømssystemet Tyra-Nybro

Forsyningstilsynet har den 24. august truffet afgørelse om afvisning af en klage over tariffen for transport i opstrømssystemet Tyra-Nybro

En virksomhed har den 14. december 2020 indgivet en klage over de tariffer, som Danish Offshore Gas systems har opkrævet for transport af naturgas i opstrømsrørledningen Tyra-Nybro i perioden 1. april 2014 til og med den 30. september 2014 samt i perioden 1. oktober 2014 til og med den 31. maj 2020.

Klagen tager udgangspunkt i to rammeaftaler for transport af gas indgået henholdsvis den 25. marts 2014 og 29. februar 2016 vedrørende tredjepartsadgang til opstrømssystemet og transport af naturgas gennem Tyra-Nybro rørledningen. Rammeaftalerne suppleres af Ørsteds Standardvilkår for transport af gas, herunder af et tillæg til standardaftalen (Addendum 1).

Udgangspunktet i opstrømsbekendtgørelsen er, at der er forhandlet tredjepartsadgang til opstrømssystemet. I medfør af bekendtgørelsen har Forsyningstilsynet kompetence til at tage stilling i tvister, som måtte opstå i forbindelse med forhandlinger om tredjepartsadgang.

Det er således en forudsætning for Forsyningstilsynets kompetence til at meddele ejeren eller operatøren et påbud i medfør af bekendtgørelsens § 7, stk. 1, at der foreligger en tvist om adgangsvilkårene.

Klager anfører, at Addendum 1 til Standardvilkårene blev indgået som en direkte konsekvens af uenighed og usikkerhed omkring fastsættelsen af det korrekte niveau for tarifferne.

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at Addendum 1 til standardbetingelserne om ”midlertidigt regulerede tariffer og supplerende betalingsforpligtelser”, ikke kan anses for at udgøre en tvist mellem parterne om tariffen.

Det er derfor Forsyningstilsynet vurdering, at tilsynet ikke har kompetence til at behandle virksomhedens klage af 14. december 2020 over Ørsteds tariffer i opstrømssystemet. Forsyningstilsynet afviser derfor klagen.

Afgørelsen kan downloades i sin fulde længde til højre her på siden.