Afgørelse om metodeændring for balancering i den fælles dansk-svenske gasbalancezone

Forsyningstilsynet har den 6. december truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldte metodeændring til den kommercielle balancemodel for den fælles dansk-svenske gasbalancezone, Joint Balancing Zone.

I denne sag tager Forsyningstilsynet stilling til den anmeldte metodeændring af den 11. juni 2021 fra de danske og svenske gassystemoperatører, Energinet og Swedegas vedrørende ændringer til den fælles dansk-svenske balancezone, Joint Balancing Zone.

Den dansk-svenske balancemodel er i dag et dagsbalance-regime, hvor ubalancer i løbet af dagen accepteres, og kun akkumulerede ubalancer ved gasdøgnets afslutning straffes. Idriftsættelsen af Baltic Pipe – den nye gasledning, som forbinder norsk produktion med Polen via det danske marked – vil imidlertid medføre transit af op til fem gange det danske gasforbrug. I systemer med store transitkapaciteter kan ubalancer i transitmængder i løbet af gasdøgnet bringe systemerne uden for de fysiske toleranceniveauer. Den anmeldte metode adresserer dette problem ved at skabe økonomiske incitamenter for netbrugerne til at holde systemet i balance.

Som følge af indførelsen af den anmeldte metode vil netbrugere, der leverer gas til dansk-svenske slutbrugere i Joint Exit Zone, opleve øgede byrder. Derfor indeholder Energinets anmeldelse ligeledes en metode for såkaldt smoothing af slutkundeprofiler. Smoothing er et supplement, der har til formål at mindske variationen af netbrugernes Joint Exit Zone-porteføljer og mitigere deres øgede byrder. Endvidere indeholder anmeldelsen en metode for No Punishment Principle, der skal fritage netbrugerne for uberettigede ubalanceomkostninger ved utilstrækkelig datakvalitet.

Forsyningstilsynet finder på baggrund af en samlet vurdering, at anmeldelsen om en metodeændring til balanceringsmodellen for Joint Balancing Zone kan godkendes og træder således i kraft den 1. oktober 2022, hvor Baltic Pipe forventes idriftsat.

Forsyningstilsynet vil i forlængelse af godkendelsen, og som led i sine overvåg-ningsopgaver anmode Energinet om at leve op til en række hensyn om transparens og offentliggørelse af data. Forsyningstilsynet vil endvidere anmode om, at Energinet i dialog med alle relevante markedsaktører foretager en udførlig evaluering af den justerede balanceringsmodels indvirkning på gasmarkedet og dets aktører. Evalueringen skal fremsendes til Forsyningstilsynet inden den 1. juli 2023 efter forudgående offentlig høring.

Forsyningstilsynet godkender kun modellen for Danmark, mens den svenske regulator, Energimarknadsinspektionen, skal godkende modellen for Sverige.

Afgørelsen kan downloades i sin fulde længde under 'Hent fil' her på siden.