Efterregulering af forsyningspligtige gasselskaber 2004-2006 2. gang

Energiklagenævnet har hjemvist sekretariatets afgørelse af 12. maj 2009 vedrørende korrektion af efterregulering af de forsyningspligtige naturgasselskaber for årene 2004-2006

Energiklagenævnet har ved afgørelse af 8. november 2010 hjemvist sekretariatets afgørelse af 12. maj 2009 vedrørende korrektion af efterregulering af de forsyningspligtige naturgasselskaber for årene 2004-2006. Ved korrektionen havde sekretariatet efter en første hjemvisning fra Energiklagenævnet korrigeret benchmarkingen af de forsyningspligtige naturgasselskaber, herunder indregnet afskrivning af goodwill i priserne for Statoil Gazelle Forsyning A/S.  Ved indregning af afskrivning af goodwill bliver Statoil Gazelle Forsyning A/S en anelse mindre effektiv end i de oprindelige afgørelser, hvorved det tilladte overskud falder en anelse. På den anden side sker der en markant stigning i selskabets underdækning (det beløb, som selskabet har til gode hos forsyningspligtkunderne).  

Uagtet at underdækning steg betragteligt (med sammenlagt ca. 4,5 mio. kr.) fandt Energiklagenævnet, at der var tale om tilbagekaldelse af en begunstigende afgørelse, idet det samlede overskud for de tre år er faldet med ca. 14.000 kr. Samtidig fandt klagenævnet, at sekretariatet havde forsømt at argumentere for, at betingelserne for at tilbagekalde en begunstigende afgørelse var til stede.

Sekretariatet har nu dels overvejet, om betingelserne for at tilbagekalde en begunstigende afgørelse er til stede, dels foretaget det pligtmæssige skøn ud fra kriterierne i naturgasforsyningslovens § 37 b, stk. 1. 

Sammenfattende fastholder sekretariatet den oprindelige afgørelse af 12. maj 2009.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018