Forsyningstilsynet metodegodkender Joint Balancing Zone (JBZ) – en fælles balanceringsmodel for Danmark og Sverige

Den danske TSO, Energinet, og den svenske TSO, Swedegas, er gået sammen om at udvikle en fælles balanceringsmodel for Danmark og Sverige, kaldet Joint Balancing Zone (JBZ)

Med JBZ nedlægges det danske exitpunkt mod Sverige, Dragør, og der skabes en fælles dansk-svensk exitzone med fælles balancering.

Energinet anmeldte metodeforslaget til Forsyningstilsynet i august 2018 til dansk godkendelse, og Swedegas har selvstændigt anmeldt en svensk balanceansvarsaftale med bilag til godkendelse hos den svenske regulerende myndighed, Ei.

Forsyningstilsynet finder, at JBZ er i tråd med overordnede europæiske principper og mål om at sammenlægge markeder og harmonisere balanceringsordninger på tværs af grænser for at opnå større markedsintegration og koncentreret handel.

Forsyningstilsynet finder desuden, at Energinet og Swedegas bør kunne realisere synergieffekter ved kun at skulle operere ét fælles dansk-svensk balancesystem. Forsyningstilsynet finder, at JEZ (joint exit zone, den fælles exitzone under JBZ) kan bidrage til at forenkle og gøre den daglige balancering mere fleksibel for de enkelte netbrugere i det dansk-svenske gasmarked, og Forsyningstilsynet finder, at JBZ potentielt kan øge forsyningssikkerheden i krisesituationer. 

Forsyningstilsynet konstaterer, at modellen bygger på den eksisterende danske balancemodel, som allerede er godkendt, og som implementerer den europæiske netregel for balancering (NC BAL), og en række parametre skal derfor ikke godkendes som led i JBZ godkendelsen. Det drejer sig f.eks. om den grundlæggende grøn-gul zone model, handel med balancegas på handelsplatformen (PEGAS ETF) og ubalanceafregninger.

Forsyningsstilsynet anerkender, at netbrugere i det svenske system skal leve op til visse skærpede regler – f.eks. forsvinder den gratis tolerancemargin i det svenske system - men dette er en nødvendig følge af, at Sverige bliver omfattet af den danske balancemodel, og at Sverige med JBZ får implementeret NC BAL.

Forsyningstilsynet udtrykker en forventning om, at der bliver udarbejdet en analyse af markedseffekten og gevinster/omkostninger ved JBZ – som udgangspunkt efter to års drift.