Godkendelse af ny tarifmetode for det danske transmissionssystem for gas

Den 31. maj 2019 har Forsyningstilsynet truffet afgørelse i sagen om Energinet GAS TSO’s tarifmetode efter den nye netregel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas (NC TAR)

Energinets tarifmetode får betydning for de tariffer, som gasmarkedets grossister, de såkaldte transportkunder, skal betale for transport af gas i transmissionssystemet.

Energinets tarifmetode skal gælde fra 1. oktober 2019, hvilket falder sammen med en ekstraordinær periode for det danske gasmarked. Tyra-platformen, der leverer størstedelen af gassen til det danske marked, skal genopbygges og fra 1. oktober 2022 forventes Baltic Pipe forbindelsen at transportere store gasmængder fra de norske opstrømsrør i Nordsøen gennem det danske transmissionssystem og videre over Øresund til Polen. I lyset af de særlige forhold for det danske gasmarked, har Forsyningstilsynet truffet afgørelse om, at reguleringsperioden, som tarifmetoden skal gælde for, alene gælder for de næste tre gasår (fra 1. oktober 2019 til 30. september 2022).

Forsyningstilsynet finder ud fra en samlet vurdering, at Forsyningstilsynet kan godkende den anmeldte referenceprismetode (RPM) baseret på uniforme tariffer – dvs. ens tariffer for alle entry- og exitpunkter i det danske transmissionssystemet. Endvidere godkendes den anmeldte rabat på 100 pct. på transmissionstariffen til/fra det danske virtuelle lagerpunkt, de anmeldte multiplikatorer og sæsonfaktor for korte kapacitetsprodukter på under et år samt de anmeldte metoder bag tariffer og gebyrer for ikke-transmissionstjenester.

Forsyningstilsynet godkender ikke den anmeldte fordeling mellem volumen og kapacitet i den samlede transmissionstarif (60/40), og Forsyningstilsynet godkender ikke den anmeldte multiplikator (rabat) på kapacitetstariffen for lange kapacitetskontrakter på 5 år og derover. Selvom Forsyningstilsynet på nuværende tidspunkt ikke kan godkende en multiplikator på lange kontrakter, er det ikke ensbetydende med, at en multiplikator (rabat) på mellemlange og lange kontrakter ikke kan indføres i fremtiden, såfremt det sker på en transparent og ikke-diskriminerende måde, og hvis der vurderes at være saglige grunde til at give rabat på sådanne mellemlange og lange kapacitetskontrakter.

Forsyningstilsynet ændrer kapacitets- og volumensplittet til 70/30 for de næste tre gasår (fra den 1. oktober 2019 til 30. september 2022). Forsyningstilsynet finder, at det er nødvendigt at reducere Energinets anmeldte kapacitets- og volumensplit (på 60/40) for at tilnærme den danske tarifstruktur til kravene i NC TAR, men pga. en presset forsyningssituation under Tyra-nedlukningsperioden i kombination med usikkerheden om, hvordan et markant ændret split vil påvirke engrosmarkedets funktion, finder Forsyningstilsynet, at de nødvendige ændringer må foretages gradvist.