Korrektion af efterregulering af de forsyningspligtige naturgasselskaber

Energitilsynet genoptager sager om efterreguleringer for Statoil Gazelle Forsyning A/S for 2004, 2005 og 2006

I forbindelse med, at Energiklagenævnet ved afgørelse af 31. marts 2008 har hjemvist Energitilsynets afgørelse vedrørende efterregulering 2004 for Statoil Gazelle Forsyning A/S, har Energitilsynet genoptaget sagerne for 2004, 2005 og 2006 for alle tre selskaber, idet årsagen til hjemvisningen er, at Energitilsynet ikke har godkendt den del af Statoil Gazelle Forsyning A/S’ reguleringsregnskab, der vedrører afskrivning på goodwill. I afgørelserne fra 2005 og 2006 har tilsynet heller ikke godkendt Statoil Gazelle Forsyning A/S’ afskrivning på goodwill i reguleringsregnskabet. 

Når Statoil Gazelle Forsyning A/S tillades at indregne afskrivning på goodwill i priserne over for forbrugerne stiger posten ”øvrige omkostninger”, hvorved effektiviteten i forhold til de to andre selskaber falder en anelse. Dette medfører igen, at Statoil Gazelle Forsyning A/S tillades en lidt lavere forrentningsprocent og dermed også et lidt mindre overskud, medens de to andre selskaber tillades en lidt højere forrentningsprocent i forhold til de oprindelige afgørelser og dermed et lidt større overskud. Afgørelsen er meddelt de to selskaber ved brev af 20. januar 2009. 

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018