Sæsonfaktorer i tariffen for Ellund-punktet under Tyra-nedlukningen

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse (metodegodkendelse), at Energinet Gas TSO (Energinet) indfører sæsonfaktorer i det dansk-tyske grænsepunkt (Ellund) for en tidsbegrænset periode på to gasår, dvs. fra den 1. oktober 2020 til den 1. oktober 2022

Sæsonfaktorerne bortfalder således automatisk den 1. oktober 2022, hvor Tyra-feltet efter planen bliver taget i brug igen, og der således igen kan komme gas til det dansk-svenske marked fra Nordsøen.

Formålet med sæsonfaktorer er at styrke forsyningssikkerheden under Tyra-nedlukningen, hvor næsten hele det dansk-svenske gasforbrug skal dækkes af gas fra Tyskland. Det grundlæggende problem i forhold til forsyningssikkerheden er således, at kapaciteten i Ellund-punktet er mindre end det forventede gasforbrug i Danmark og Sverige om vinteren. Med sæsonfaktorer på transmissionstariffen i Ellund-punktet bliver det dyrere for transportkunderne at importere gas via Ellund-punktet med kort varsel og om vinteren, mens det bliver billigere at disponere mere langsigtet og købe årskapacitet i punktet for at importere mere gas om sommeren og lægge det på lager til brug om vinteren. Metodeanmeldelsen fra Energinet har derfor også konsekvenser for det danske lagerselskab, Gas Storage Denmark A/S (GSD), og for kunderne hos lagerselskabet. 

Forsyningstilsynet konstaterer, at sæsonfaktorer som tarifelement er tilladt efter NC TAR, og at Energinets anmeldte sæsonfaktorer overholder formalia og er inden for de tilladte niveauer i henhold til den europæiske netregel for harmoniserede trans-missionstarifstrukturer (NC TAR).

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at ansvaret for forsyningssikkerheden er et kollektivt ansvar, og at det brede ansvar gør det muligt at fordre fleksibilitet og samarbejde fra alle aktører i markedet. Energinet har dog stadig en central rolle som systemansvarlig virksomhed, og Energinet kan siges at have et udvidet sy-stemansvar, som også kan omfatte lagrene, der udgør kritisk infrastruktur under Tyra-nedlukningen. Dette betyder, at Energinet bør have vide rammer til at iværksætte tiltag, der kan sikre eller forbedre forsyningssikkerheden. Og det betyder, at Energinet kan være tvunget til at tage højde for lagermarkedet og lagermarkedets status i sin systemplanlægning for Tyra-perioden.

Forsyningstilsynet finder, at sæsonfaktorer kan være et egnet redskab til at få en mere samfundsøkonomisk effektiv udnyttelse af systemet under Tyra-nedlukningen. Forsyningstilsynet bemærker i den forbindelse, at Ellund-punktet (entry) vil udgøre en reel flaskehals i gassystemet i vinterperioden under Tyra-nedlukningen, idet forbruget af gas i Danmark og Sverige om vinteren er væsentligt større end den tekniske kapacitet i punktet.  

Forsyningstilsynet finder dog, at det danske lagerselskabs monopolstatus er kritisk under Tyra-nedlukningen, hvor lagerselskabet også har et kvasi-monopol på fleksibilitetsydelser. Den forhandlede adgang til lagerkapacitet kan være sat ud af kraft, når lagerselskabet melder ud, at selskabet vil operere med omkostningsbestemte mindstepriser under Tyra-nedlukningen, som indeholder et på forhånd fastsat afkastkrav, og som ikke er til forhandling. Forsyningstilsynet har dog ikke grund til at tro, at der er tale om et strukturelt problem, som vil vare ved ud over Tyra-nedlukningen.