Høring over Energinets metodeanmeldelse om afskaffelse af krav om tællerstande i forskrift D1, H1 og I

Energinet har den 18. december 2020 anmeldt tre metoder til Forsyningstilsynet med henblik på at fjerne alle krav om tællerstande i forskrift D1, H1 og I. 

Energinet har som baggrund for de anmeldte metoder oplyst, at der er tale om konsekvensrettelser som følge af, at Forsyningstilsynet har udstedt bekendtgørelse nr. 1696 af 25. november 2020 om elhandelsvirksomheders regninger, fakturering og faktureringsoplysninger til slutkunder, hvor kravet om virksomhedernes oplysning af målerstand i den specificeret faktura udgår den 1. januar 2021.

Forsyningstilsynets reviderede faktureringsbekendtgørelse implementerer minimumskravene i artikel 18 og bilag I, i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2019/944 af 5. juni 2019 direktiv 2019/944 om fælles regler for den indre marked for elektricitet.

Energinets metodeanmeldelse består af følgende dokumenter, som kan læses her:

  • Metodeanmeldelsen
  • Høringsnotat
  • Forskrift D1 – Afregningsmåling
  • Forskrift H1 – Skift af elleverandør, flytning mv.
  • Forskrift I – Stamdata

De gældende markedsforskrifter kan læses på Energinets  hjemmeside: https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Regler-for-elmarkedet/Markedsforskrifter

Forsyningstilsynet skal bede om eventuelle bemærkninger til de anmeldte metoder senest fredag den 15. januar 2021. Bemærkninger sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til fuldmægtig Susanne Bollhorn, subo@forsyningstilsynet.dk