Høring over Evidas anmeldte metode for beregning af priser og gebyrer

Forsyningstilsynet sender hermed Evida Nord A/S, Evida Syd A/S og Evida Fyn A/S’ metode for beregning af priser og gebyrer i offentlig høring.

Evida Nord A/S, Evida Syd A/S og Evida Fyn A/S (herefter samlet Evida) har den 30. september 2022 anmeldt en metode for beregning af priser og gebyrer til Forsyningstilsynets godkendelse efter gasforsyningslovens § 36 a (lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. februar 2020 med senere ændringer).

Forsyningstilsynet skal forud for en eventuelt godkendelse af den anmeldte metode, vurdere, om metoden er i overensstemmelse med gasforsyningslovens § 8 og § 37, stk. 1-2.

Gasforsyningslovens § 8 lyder:

”Bevillingspligtige selskaber og Energinet skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende vilkår.”

Gasforsyningslovens § 37, stk. 1-2, lyder:

”Priser for ydelser fra distributionsselskaber fastsættes under hensyntagen til selskabernes omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte priser skal fastsættes efter rimelige, objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af nettet og forbrugere giver anledning til.”

Forsyningstilsynet skal imidlertid ikke vurdere de konkrete priser og gebyrer, men udelukkende metoden for beregning heraf. Ligeledes skal Forsyningstilsynet ikke forholde sig til de lovbestemte priser og gebyrer.

Indsendelse af høringssvar
Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til Evidas metode senest mandag den 6. februar 2023 kl. 17.00 pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk. Forsyningstilsynet opfordrer til, at interesserede ved afgørelse af bemærkninger fokuserer på de forhold, som tilsynet – som nævnt – vil skulle inddrage i sin vurdering af den anmeldte metode.

Høringssvar bedes venligst adresseres til Bolette Nielsen og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/02146.