Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse af Energinets metode for indkøb af mFRR-kapacitet i DK2

Sagen drejer sig om, hvorvidt Forsyningstilsynet kan godkende Energinet Elsystemansvar A/S' (Energinet) metode af 1. april 2020 med efterfølgende justeringer af 19. august 2020 samt 20. november 2020, vedrørende en metode for indkøb af kapacitet for frekvens-genoprettelsesreserver med manuel aktivering (mFRR) i Østdanmark (DK2). 

Energinet ønsker med metoden at indkøbe 60 pct. af mFRR-kapacitetsbehovet i DK2 på en månedsauktion.

Energinet vil indkøbe de resterende 40 pct. af kapacitetsbehovet i DK2 på dagsauktioner efter de nuværende regler.

Energinet har justeret anmeldelsen af 1. april 2020 ved at hæve den maksimale budstørrelse i månedsmarkedet fra 10 MW til 100 MW. Energinet har oplyst, at Energinet ønsker at trække anmeldelsen af nye regler for dagsindkøb af mFRR-kapacitet i DK1 og DK2.

Metoden vedrører dermed ikke DK1, hvor 100 pct. af mFRR-kapacitetsbehovet fortsat indkøbes på timebaserede dagsauktioner efter de nugældende regler.

Forsyningstilsynet lægger med udkastet til afgørelse op til at godkende en dispensation ifølge bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/943 (elmarkedsforordningen).

De pågældende bestemmelser i elmarkedsforordningen fastsætter som hovedregel, at balancekapacitet ikke skal indkøbes på kontrakter af mere end én dags varighed, men at de regulerende myndigheder kan godkende undtagelser hertil under hensyn til forsyningssikkerhed eller økonomisk effektivitet.

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at Energinet i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort, at Energinets månedsmarked for mFRR-kapacitet i DK2 vil resultere i en forbedret økonomisk effektivitet. Samtidig vurderer Forsyningstilsynet, at omkostningerne til indkøb af mFRR-kapacitet vil stige væsentligt i DK2, såfremt et månedsmarked ikke oprettes. 

Forsyningstilsynet har undtaget visse dele af udkastet ved denne offentlige høring. Det skyldes, at disse dele indeholder oplysninger, der kan være forretningsfølsomme, eller oplysninger, der i værste fald kan benyttes til misbrug af markedet for indkøb af mFRR-kapacitet. Forsyningstilsynet har modtaget oplysningerne i de undtagne dele af udkastet fra Energinet, der har modtaget et afgørelsesudkast i partshøring, uden at Forsyningstilsynet har undtaget oplysninger deri.

Udkastet til afgørelse og bilagene hertil kan findes under ”hent fil”.

Høringssvar til afgørelsesudkastet skal sendes senest den 15. december 2020, kl. 12.00 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Emilie Christine Werner Popp ecwp@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynets journalnummer 20/04536