Vejledende standardgebyrer på energiområdet

Typer af gebyrer fælles for de to forsyningsbrancher:

Disse vejledende standardgebyrer er gældende fra 1. januar 2015 og frem, indtil Energitilsynet tager fornyet stilling hertil.

Gebyrer 2015

RYKKERSKRIVELSE*

100

INKASSOMEDDELELSE *

100

LUKKEBESØG*

375

GENÅBNING INDEN FOR NORMAL  ÅBNINGSTID

375

BETALINGSORDNING*

100

FOGEDFORRETNING, UDKØRENDE 

330

SELVAFLÆSNINGSKORT, RYKKER

65

AFLÆSNINGSBESØG

270

FLYTTEOPGØRELSE VED SELVAFLÆSNING

65

FLYTTEOPGØRELSE VED AFLÆSNINGSBESØG

270

NEDTAGNING AF MÅLER 

600

GENETABLERING AF MÅLER

600

EKSTRAORDINÆR MÅLERAFLÆSNING MED REGNING

200

UDSKRIFT AF REGNINGSKOPI

35

MÅLERUNDERSØGELSE PÅ STEDET

335

UDBRINGNING AF MÅLER

165

* Rykkerskrivelser, inkassomeddelelser samt lukkebesøg er i henhold til Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. SKM2004.273.TSS ikke omfattet af momsloven. Gebyrer for betalingsaftaler er omfattet af momsloven, men er fritaget for moms i henhold til lovens § 13, stk. 1, nr. 11

For de øvrige gebyrer kan momsregistrede energiselskaber tillægge moms.

Ovenstående opregning af gebyrer er dog ikke udtømmende. For så vidt angår gebyrer, hvor specielle forhold gør sig gældende for de enkelte selskaber samt gebyrer, der ikke anvendes på alle tre forsyningsområder, vil der således som udgangspunkt ikke blive anvendt standardiserede gebyrsatser. Dette skyldes, at gebyrerne i disse tilfælde vil kunne afvige fra branche til branche og fra selskab til selskab som følge af forskelle i praksis med hensyn til henføring af administrative omkostninger til de forskellige gebyrgrupper, samt strukturforskelle inden for brancherne.