Vejledning til netvirksomhedsbekendtgørelsens bestemmelser om habilitet og dokumentation for markedsmæssighed

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter, der trådte i kraft 1. juli 2022. Vejledningen adresserer reglerne om habilitet samt dokumentation for markedsmæssighed.

Vejledningen handler om, hvilke forhold netvirksomhederne bør være opmærksomme på i forbindelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1048 af 27. juni 2022 om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter vedrørende habilitet og dokumentation for markedsmæssighed (Netvirksomhedsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen afløser den tidligere bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter samt bekendtgørelse om markedsmæssighed af aftaler om realisering af energibesparelser.

Bekendtgørelsen indeholder nye eller udvidede regler om bl.a. følgende forhold i netvirksomheder:

  • Ledelsens og ledende medarbejderes habilitet. Reglerne er udvidet til at sikre habilitet ift. en bredere kreds af virksomheder, herunder alle konkurrenceudsatte elektricitetsaktiviteter, og der er indført nye regler om organisatoriske forhold til styrkelse af netvirksomheders uafhængige ageren fri fra interessekonflikter. Reglerne er graduerede og kravene er mindre vidtgående for netvirksomheder med færre end 100.000 tilsluttede elkunder, end for større netvirksomheder.
  • Der er indført styrkede dokumentationskrav og øget gennemsigtighed angående markedsmæssigheden af netvirksomheders aftaler.
  • Ændringer af reglerne om direktionens og ledende medarbejderes uafhængighed fra erhvervsmæssige interesser, der bl.a. sker i forlængelse af de styrkede habilitetskrav i øvrigt.

Vejledningen indeholder et kapitel vedrørende habilitet, jf. reglerne i netvirksomhedsbekendtgørelsens kapitel 2 samt et kapitel vedrørende dokumentation for markedsmæssighed, jf. reglerne i netvirksomhedsbekendtgørelsens kapitel 12.

Forsyningstilsynet vil løbende udvide vejledningen med relevante afsnit, herunder om dataadskillelse. Ligeledes vil Forsyningstilsynets vejledning om program for intern overvågning også blive opdateret om bestemmelserne i netvirksomhedsbekendtgørelsen.

Da vejledningen vedrører mange helt nye bestemmelser, især på habilitetsområdet, er vejledningen i et vist omfang afhængig af, at der skabes en afgørelsespraksis på området. Derfor vil Forsyningstilsynet opdatere vejledningen løbende i takt med, der foreligger ny praksis.