Afgørelse om identitet mellem net- og handelsselskab via rabatordning i NRGI Net A/S

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at en af NRGi Net A/S ydet rabatordning, hvor størrelsen af rabatten fastlægges på baggrund af NRGi koncernens årsresultat, ikke er strid med elforsyningslovens § 6, stk. 4, § 20 b eller § 46. 

Om end det ikke kan udelukkes at den pågældende rabatordning skaber en vis loyalitet til den samlede koncern, er dette forhold ikke tungtvejende nok til at kunne begrunde et pålæg om, at NRGi Net A/S forpligtes til at udnytte sin indtægtsramme fuldt ud. 12/06638