Påtale til Flow Elnet A/S om virksomhedens interne overvågningsprogram

Forsyningstilsynet påtaler, at Flow Elnet Net A/S på tidspunktet for tilsynet ikke havde udarbejdet et internt overvågningsprogram for netvirksomheden.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at netvirksomhederne lever op til kravene i §§ 1-3 og § 5, jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 2247 af 29. december 2020 om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet (IO-bekendtgørelsen).

IO-bekendtgørelsen fastsætter krav om, at netvirksomheder udarbejder, gennemfører og kontrollerer et program for virksomhedens interne overvågning, som beskriver virksomhedernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Netvirksomhederne skal offentliggøre en årsberetning med en beskrivelse af programmet og kontrollen af dette og anmelde årsberetningen til  Forsyningstilsynet, jf. § 5 i IO-bekendtgørelsen.

Forsyningstilsynet har i efteråret 2020 gennemført en stikprøveundersøgelse hos Flow Elnet A/S vedrørende virksomhedens opfyldelse af krav om tiltag, der skal sikre, at virksomheden overholder reglerne om særskilt identitet i § 2, stk. 1, nr. 11 og 12, i IO-bekendtgørelsen.

Forsyningstilsynet har i forbindelse med sit tilsyn konstateret, at Flow Elnet A/S ikke på tidspunktet for tilsynet havde udarbejdet et program for intern overvågning der i tilstrækkelig grad opfyldte kravene i § 2, stk. 1, nr. 11, 2. pkt., og 12, i IO-bekendtgørelsen.

Forsyningstilsynet påtaler derfor, at Flow Elnet Net A/S på tidspunktet for tilsynet, ikke havde udarbejdet et internt overvågningsprogram for netvirksomheden i overensstemmelse med § 20 a, stk. 1, i lov om elforsyning, der opfyldte kravene i § 2, stk. 1, nr. 11, 2. pkt., og 12, i IO-bekendtgørelsen.

Forsyningstilsynet offentliggør denne afgørelse på tilsynets hjemmeside i medfør af § 78 b i lov om elforsyning.

Afgørelsen kan ses under 'Helt filer' her på siden.