Påtale til L-Net A/S om overholdelse af krav om tiltag i internt overvågningsprogram

Forsyningstilsynet påtaler, at L-Net A/S på tidspunktet for tilsynet ikke havde udarbejdet et internt overvågningsprogram for netvirksomheden.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at netvirksomhederne lever op til kravene i §§ 1-3 og § 5 i IO-bekendtgørelsen, jf. § 6, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 2247 af 29. december 2020 om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet (IO-bekendtgørelsen).

IO-bekendtgørelsen fastsætter krav om, at netvirksomheder udarbejder, gennemfører og kontrollerer et program for virksomhedens interne overvågning, som beskriver virksomhedernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, og at virksomhederne skal offentliggøre en årsberetning med en beskrivelse af programmet og kontrollen af dette og anmelde årsberetningen til Forsyningstilsynet, jf. § 6, stk. 1, i IO-bekendtgørelsen.

Forsyningstilsynet har i efteråret 2020 gennemført en stikprøveundersøgelse hos L-Net A/S vedrørende virksomhedens opfyldelse af krav om tiltag, der skal sikre, at virksomheden overholder reglerne om særskilt identitet i § 2, stk. 1, nr. 11 og 12, i IO-bekendtgørelsen.

Forsyningstilsynet konstaterede i forbindelse med tilsynet, at L-Net A/S i sit interne overvågningsprogram ikke havde beskrevet de tiltag, der skal sikre retlig og faktisk råderet over netvirksomhedens hjemmeside efter § 2, stk. 1, nr. 11, 2. pkt., i IO-bekendtgørelsen.

Forsyningstilsynet påtaler derfor, at L-Net A/S på tidspunktet for tilsynet, ikke har udarbejdet et internt overvågningsprogram for netvirksomheden i overensstemmelse med kravene i § 2, stk. 1, nr. 11, 2. pkt., jf. § 6 i IO-bekendtgørelsen, jf. § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.

Forsyningstilsynet offentliggør denne afgørelse på tilsynets hjemmeside i medfør af § 78 b i lov om elforsyning.

Afgørelsen kan ses her på siden under 'Hent filer'.