Afgørelse om tilsyn med netvirksomhedernes interne overvågningsprogrammer - Aars-Hornum

Forsyningstilsynet har i efteråret 2019 gennemført et tilsyn hos Aars-Hornum Net A/S vedrørende virksomhedens opfyldelse af krav om tiltag, der skal sikre virksomhedens korrekte håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger, jf. § 2, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse nr. 933 af 27. juni 2018 om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet (IO-bekendtgørelsen).

Forsyningstilsynet har i forbindelse med sit tilsyn konstateret, at virksomheden ikke har udarbejdet et program for intern overvågning i overensstemmelse med § 20 a, i lov om elforsyning, der opfylder kravene i §§ 1 og 2 i IO-bekendtgørelsen.

Forsyningstilsynet har påbyder derfor virksomheden at udarbejde et internt overvågningsprogram for virksomheden, samt påtaler, at virksomheden ikke for året 2018 har udarbejdet, offentliggjort og anmeldt til Forsyningstilsynet en årsberetning for programmet der opfylder kravene i § 5 i IO-bekendtgørelsen.