Koncernforbundne selskabers mulighed for samtidig information og markedsføring

Energitilsynet har truffet afgørelse om to spørgsmål fra Tekniq, Installatørernes Organisation, om koncernforbundne selskabers adgang til informationer i netselskabet og om koncernforbundne selskabers muligheder for at benytte sig af et netselskabs informations- eller regningsudsendelse til samtidig markedsføring af kommercielle aktiviteter

Energitilsynet meddeler Tekniq, Installatørernes Organisation, at Energitilsynet ikke på det foreliggende grundlag finder, at der er tale om overdragelse af oplysninger i strid med bestemmelserne i elforsyningsloven.

Det meddeles Tekniq, Installatørernes Organisation, at Energitilsynet ikke finder, at der er hjemmel i elforsyningsloven til at fastsætte særlige regler for virksomhedernes udsendelse af informationsmateriale.

Samtidig henledes Tekniq, Installatørernes Organisations opmærksomhed på, at dele af problemstillingerne evt. kan henhøre under konkurrenceloven, markedsføringsloven og persondataloven.

Energiselskaberne orienteres om, at de skal sikre sig et egentlig grundlag for overdragelsen af oplysninger eller udførelse af opgaver, som vil kunne fremlægges for Energitilsynet som dokumentation for, at der ikke sker krydssubsidiering.

Tilsynet vil derfor ikke foretage videre i klagesagen. 3/1320-8901-0284

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet d. 1. juli 2018.