Notat om tilsyn med netselskabernes interne overvågning

Energitilsynets har taget et notat om tilsynet med selskabernes interne overvågning til efterretning. Sekretariatet var i foråret 2009 på virksomhedsbesøg hos to netselskaber. Formålet var at gennemgå virksomhedernes interne overvågningsprogrammer og årsberetninger, og sikre at der ikke udføres diskriminerende adfærd

Denne sag forelægges Energitilsynet for, at tilsynet kan forholde sig til den seneste udvikling i tilsynet med netselskabernes interne overvågningsprogrammer.

Alle netvirksomheder er forpligtede til at udarbejde et Internt Overvågningsprogram (IO-program), der beskriver deres tiltag for at forhindre diskriminerende og konkurrenceforvridende adfærd. Yderligere skal programmet som minimum beskrive de ni tiltag, som skal forhindre forskellige former for diskriminerende adfærd hos netvirksomheden.

Energitilsynets sekretariat har som led i kontrollen af IO-programmerne foretaget to virksomhedsbesøg i foråret 2009. I efteråret 2008 blev der tilsvarende foretaget fire virksomhedsbesøg. Alle besøg er fulgt op af referater, der indeholder fremtidige handlingspunkter for virksomhederne i forhold til deres nuværende og kommende årsberetning for IO-programmet.

Energitilsynets sekretariat vil fremover give påbud til de virksomheder, der efter gentagne påmindelser ikke har bragt de forhold i orden, som virksomheden i forbindelse med sekretariatets gennemgang af årsberetningen for det interne overvågningsprogram er blevet bekendt med ikke overholder "Bekendtgørelse om program for intern overvågning for netvirksomheder, transmissionsvirksomheder og den systemansvarlige virksomhed i henhold til elforsyningsloven". 4/0720-0305-0339