Selskabsmæssigt forbundne netselskabers hjemmesider og informationsudsendelse

Energitilsynet har tilsluttet sig, at sekretariatet som led i tilsynet med el - og naturgasnetselskabers interne overvågning påser, at selskabsmæssigt forbundne el - og naturgasnetselskaber overholder en række nærmere fastsatte retningslinier vedrørende selskabernes hjemmesider, koncernmagasiner og breve

Netselskaberne på el- og naturgasområdet skal udarbejde overvågningsprogrammer for at forhindre diskriminerende og konkurrenceforvridende adfærd. Reglerne skal sikre, at selskabsmæssigt forbundne forsyningsselskaber ikke favoriseres i forhold til de øvrige forsyningsselskaber på markedet. Reglerne underbygges af el- og naturgasforsyningslovenes bestemmelser om, at netselskabets ydelser skal stilles til rådighed for forbrugeren på en gennemsigtig og ikke diskriminerende måde.

Energitilsynet har i december 2006 vedtaget retningslinier for den praktiske udmøntning af de dele af reglerne som omhandler kundekontakt, herunder indretning af hjemmesider. Disse regler er specielt relevante for de selskabsmæssigt forbundne netselskaber.

En række af de omfattede selskaber på både naturgas og på elsiden har tilpasset deres hjemmesider, m.v. Men praksis har imidlertid vist, at der er behov for at tydeliggøre og eksemplificere de udmeldte retningslinier. 4/0720-0200-0051

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet d. 1. juli 2018.