Udmøntning af tilsynet med interne overvågningsprogrammer

Energitilsynet har taget sekretariatets gennemgang af kravene til interne overvågningsprogrammer og årsberetninger for henholdsvis netvirksomheder, transmissionsvirksomheder og systemansvarlig virksomhed på elområdet og for distributions- og transmissionsselskaber på naturgasområdet til efterretning.

Netselskaber på el- og naturgasområdet er ofte en del af en koncern, idet der ikke er krav om ejermæssig udskillelse. For at forhindre diskriminerende og dermed konkurrenceforvridende adfærd skal netselskaberne være uafhængige med hensyn til retlig form, organisation og beslutningstagning fra andre aktiviteter i koncernen. Det sikres ifølge el- og naturgasforsyningslovene ved etablering af program for intern overvågning.

Energitilsynet skal - som noget nyt - føre tilsyn med, at netselskaberne udformer program for intern overvågning og årsberetning med en beskrivelse heraf. Derfor forelægges denne redegørelse om overvågningsprogrammer for 2005 for Energitilsynet. 4/7020-0200-0026