Afgørelse om Hedensted Kommunes indberetning om el- og varmevirksomhed for 2020

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet Hedensted Kommunes indberetning af 26. august 2021 indsendt 1. september 2021 for 2020

Forsyningstilsynet har nu færdigbehandlet Hedensted Kommunes indberetning af 26. august 2021 indsendt 1. september 2021 for 2020, jf. §§ 37 og 37 a i lov om elforsyning, lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 med senere ændringer (elforsyningsloven) og §§ 23 l og 23 m i lov om varmeforsyning,  lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020 (varmeforsyningsloven).

Forsyningstilsynet har på baggrund af kommunens indberetning truffet afgørelse om, at Hedensted Kommunes indberettede rådighedsbeløb inkl. renter på 56.641 kr. godkendes.

Forsyningstilsynet har samtidig truffet afgørelse om, at kommunens erklæring om ikke-overførsel af
el-, varme-, naturgas- eller fjernkølingsmidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter indtil videre tages til efterretning.

Forsyningstilsynet vil give Indenrigs- og Boligministeriet meddelelse om det godkendte rådighedsbeløb
på i alt 56.641 kr.

Du kan downloade afgørelsen i sin helhed under 'Hent fil' her på siden.