Afgørelse om kommunale indberetninger af nettoprovenu fra salg af HMN GasNet P/S

Denne sag handler om kommunale indberetninger i anledning af HMN Naturgas I/S’ udlodning d. 28. maj 2019 af 1.400 mio. kr. hidrørende fra salget d. 1. april 2019 af HMN GasNet P/S til Energinet.

Sagen omhandler opgørelse af indskudskapital og nettoprovenu for de 57 ejerkommuner (se hvilke i selve afgørelsen).

Der har i sagen været særlig fokus på, hvordan ejerkommunernes indskudskapital skal beregnes, herunder hvilken forrentningssats der skal anvendes ved beregning af indskudskapitalen. Forsyningstilsynet har vurderet, at den efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 10 fastsatte forrentningssats skal anvendes.

Afgørelsen
For udlodningen fra HMN Naturgas I/S i 2019 i forbindelse med salget af HMN GasNet P/S på i alt 1.400 mio. kr. fastsætter Forsyningstilsynet efter gasforsyningslovens § 35, stk. 5, 2. pkt., en samlet indskudskapital til anvendelse ved opgørelsen af nettoprovenuet på 392.528.529 kr., et samlet nettoprovenu på 1.007.471.471 kr. og d. 28. maj 2019 som rådighedsdato for samtlige kommuner.

Forsyningstilsynet forudsætter, at ejerkommunerne indberetter udlodningen af restpro-venuet fra salget af HMN GasNet P/S, når der sker yderligere udlodninger af restpro-venuet og når likvidationen af HMN Naturgas I/S er afsluttet, og likvidationsprovenuet er udloddet.

Forsyningstilsynet vil give Indenrigs- og Boligministeriet meddelelse om de fastsatte nettoprovenuer, som ikke tidligere er meddelt til ministeriet, jf. gasforsyningslovens § 35, stk. 6.

Afgørelsen kan findes i sin helhed under 'Hent filer' her på siden.