Afgørelse om kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. i 2010

Kommunerne skal hvert år senest den 1. februar indberette til Energitilsynet, hvorvidt de har modtaget værdier fra deres virksomheder omfattet af el- og varmeforsyningsloven eller ej.

Såfremt kommunerne driver de omfattede virksomheder sammen med vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter, skal de samtidig afgive erklæring om, at der ikke er overført midler fra energidelen til disse aktiviteter (erklæring om ikke-overførsel af energimidler).

Energitilsynet skal træffe afgørelse om rådighedsbeløb inkl. renter, som kommunerne måtte have indberettet. Finder Energitilsynet, at en kommune har anvendt midler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter i strid med el- og varmeforsyningsloven, skal Energitilsynet fastsætte rådighedsdatoen, beløbets størrelse og en beregnet forrentning. 4/0620-0101-0343