Energitilsynet: Rykkerprocedure for kommunernes registrerings- og indberetningspligt skal sættes i gang

Energitilsynet tilkendegiver, at rykkerproceduren for kommunernes registrerings- og indberetningspligt skal sættes i gang for virksomheder ejet af Kommunernes Landsforening (KL)

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Energitilsynets sekretariat skal i gangsætte rykkerproceduren for kommunernes registrerings- og indberetningspligtigt for virksomheder ejet af Kommunernes Landsforening (KL), f.eks. Kommunekemi A/S. Spørgsmålet er rejst efter den nye bekendtgørelse om de årlige kommunale indberetninger til Energitilsynet efter el- og varmeforsyningslovenes bestemmelser trådte i kraft i 2007[1].

Sagen er principiel. KL finder ikke, at kommunerne har registrerings- og indberetningspligtigt for disse virksomheder. KL finder derfor, at sekretariatet ikke skal påminde og rykke kommunerne for indberetning af oplysninger for så vidt angår aktiviteter hidrørende fra Kommunekemi A/S m.v.

Det er sekretariatets vurdering, at kommunernes medlemskab af KL må anses for at være ejerandele i virksomheder omfattet af loven, og således omfattet af den årlige registrerings- og indberetningspligt. Sekretariatets vurdering er i overensstemmelse med Kammeradvokatens.

Konsekvensen af en tilsynsafgørelse i overensstemmelse med sekretariatets vurdering er, at kommunerne skal registrere enhver form for overførsel af økonomisk værdi fra KL, og at kommunerne årligt skal indberette årets registreringer eller afgive erklæring om, at der ingen har været.

Energitilsynet besluttede blandt andet at tilkendegive at rykkerproceduren for kommunernes registrerings- og indberetningspligt skal sættes i gang for virksomheder ejet af Kommunernes Landsforening (KL). 4/0620-0101-0021