Afgørelse i Rønne Varmes anmodning om aktindsigt i Rambøll-rapport

Rønne Vand og Varme (herefter RV) har anmodet om aktindsigt i den Rambøll rapport, som Rambøll har udarbejdet for Forsyningstilsynet i sagen, som er igangsat på baggrund af en klage fra RV over prisfastsættelsen på varme fra Bornholms Energi & Forsyning (herefter BEP) til RV. Det drejer sig konkret om principperne for omkostningsfordelinger for så vidt angår faste og variable fællesomkostninger ved forenet kraftvarmeproduktion. RV er som modtager af varme fra BEP part i den sag.

Forsyningstilsynet meddeler RV delvis aktindsigt i Rambølls rapport, jf. forvaltningslovens § 9, jf. § 15 b, nr. 5, sammenholdt med § 15 c, stk. 1, 1. pkt.

De oplysninger, der ikke meddeles aktindsigt i, er udstreget og fjernet i den vedhæftede rapport.

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår i vedhæftede.