Afgørelse om aktindsigt i priseftervisninger for 2019

Dansk Fjernvarme (herefter DFJ) anmodede om aktindsigt den 29. september 2020, i en lang række varmevirksomheders priseftervisninger fra 2019.

DFJ anmodede for det første om aktindsigt på vegne af en større andel af de pågældende varmevirksomheder. Disse virksomheder fremgik af en liste, som DFJ indsendte sammen med aktindsigtsanmodningen. DFJ oplyste i den forbindelse, at listen indeholdte en oplistning af 360 virksomheder, som havde afgivet fuldmagt til indhentning af bl.a. priseftervisningsdata.

DFJ anmodede herudover om aktindsigt i de varmevirksomheder, som har klikket ”Nej” i afkrydsningsfeltet i ENAO, til hvorvidt virksomhedernes oplysninger er fortrolige.  ENAO står for ENergi Anmeldelse Online.

DFJ ønskede ikke aktindsigt i centrale kraftvarmeværker, og affaldsværker på værksniveau. DFJ ønskede desuden ikke aktindsigt i oplysninger om købte mængder af naturgas, samt omkostninger til naturgas.

Anmodningen om aktindsigt er behandlet efter reglerne i offentlighedsloven.

De oplysninger, der er anmodet om aktindsigt i, vedrører drifts- og forretningsforhold, hvorfor undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens § 30, nr. 2 har været relevant at vurdere i sagen.

Offentlighedslovens § 30, nr. 2 er dog ikke relevant for de virksomheder der har givet fuldmagt til DFJ, da fuldmagtsforholdet bevirker, at alle oplysninger kan udleveres for de pågældende virksomheder.

Forsyningstilsynet anmodede på denne baggrund DFJ om et vilkårligt stikprøveudsnit på 10 fuldmagter, ud af i alt 360 fuldmagter.

De indkomne fuldmagter var fra 2016. Forsyningstilsynet har vurderet, ud fra en samlet afvejning, at fuldmagterne kan anvendes til at udlevere oplysningerne.

På trods af de fremsendte fuldmagter valgte Forsyningstilsynet at høre de virksomheder, som i Forsyningstilsynets tidligere sag, vedrørende afgørelse om aktindsigt i Forsyningstilsynets analyse om effektiviseringspotentialet i fjernvarmesektoren (j.nr. 20/05931), gav udtryk for at ville høres fremadrettet, eller gav udtryk for et ønske om undtagelse af oplysninger relateret til priseftervisningsoplysninger.

Forsyningstilsynet har endvidere vurderet, at virksomhedernes valg, ift. at klikke ”Nej” til fortrolighed i afkrydsningsfeltet i ENAO, kan lægges til grund for udlevering af oplysningerne, så længe virksomhedens priseftervisning er indsendt til Forsyningstilsynet inden for nyere tid.

Forsyningstilsynet har på baggrund af ovenstående valgt at høre de virksomheder, som har klikket ”Nej” til fortrolighed i ENAO den 15. marts 2020 eller tidligere, da dette ikke er sket inden for nyere tid.

Forsyningstilsynet har ligeledes valgt at høre de virksomheder, der har klikket ”Nej” i afkrydsningsfeltet om fortrolighed i ENAO, men som i Forsyningstilsynets sag vedrørende afgørelse om aktindsigt i Forsyningstilsynets analyse om effektiviseringspotentialet i fjernvarmesektoren (j.nr. 20/05931), har givet udtryk for at ville høres fremadrettet, eller som har ønsket lignende oplysninger undtaget.

Forsyningstilsynet har på baggrund af høringen vurderet, at en række oplysninger skal undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 30, nr. 2.

Forsyningstilsynet har vurderet, at alle resterende virksomheders oplysninger kan udleveres, da virksomhederne enten: 1) er omfattet af fuldmagterne eller: 2) har klikket ”Nej” i afkrydsningsfeltet om fortrolighed i ENAO, inden for nyere tid.