Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2021 for Ringsted Fjernvarme

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at Ringsted Fjernvarme i priserne kan indregne forrentning af indskudskapital for år 2021 på i alt 356.681 kr.

Ringsted Fjernvarme har ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2021.

Ringsted Fjernvarme er en fusion af varmedistributions- og varmeproduktionsaktiviteterne i det fortsættende selskab og varmeproduktionsaktiviteterne i det nu opløste Ringsted Kraftvarmeværk. I forlængelse af praksis for forrentning af indskudskapital har Forsyningstilsynet vurderet;

  • at indskudskapitalens størrelse er upåvirket af fusionen, og
  • at forrentningsgrundlaget kan opgøres og risikovurderingen foretages samlet, og
  • at forrentningsbeløbet kan fastsættes med udgangspunkt heri.

Baggrunden for denne vurdering er;

  • at der hverken er tilført midler til eller fra ejerkredsen i forbindelse med fusionen, dvs. at indskudskapitalen er uændret, og
  • at baggrunden for at skulle opgøre en særskilt indskudskapital og dermed forrentningsbeløb for hhv. varmedistributions- og varmeproduktionsaktiviteterne, dvs. hensynet til forbrugerne, ikke er til stede, da der kun er tale om ét forsyningsområde/én gruppe af forbrugere. De samlede omkostninger fordeles allerede på alle forbrugere.

Den godkendte forrentning på 356.681 kr. fastsættes som en andel af forrentningen af indskudskapitalen som helhed. Andelen fastsættes som forholdet mellem den anvendte indskudskapital (22.486.829 kr.) og indskudskapitalen som helhed (132.393.598 kr.), dvs. (22.486.829 kr. / 132.393.598 kr.) = ca. 17 pct. Forrentningen af indskudskapitalen som helhed fastsættes med udgangspunkt i en WACC-model, som fastsætter et brancheinterval for forrentningen. Dernæst inddrages en række kriterier for den specifikke varmeforsyningsvirksomhed til placeringen af virksomheden i intervallet.

Der godkendes en forrentning på baggrund af den anvendte indskudskapital for 2021.