Afgørelse om forrentning af indskudskapital for årene 2006 - 18 for AffaldPlus I/S, Næstved

AffaldPlus I/S (AffaldPlus) har ansøgt Energitilsynet om at godkende indregning af forrentning
af indskudskapital i varmeprisen for AffaldPlus, Næstved.

AffaldPlus har ansøgt om forrentning af indskudskapital for årene 2006/2007-2018 for  selskabets forbrændingsanlæg beliggende i Næstved. Denne afgørelse angår alene dette forbrændingsanlæg. Forsyningstilsynet afviser, at AffaldPlus kan få forrentning for perioden 2010-2016, da AffaldPlus ikke har ansøgt rettidigt for disse år.

AffaldPlus har opgjort den initiale indskudskapital som ejernes indskud ved virksomhedens stiftelse, da varmeforsyningsvirksomheden er etableret efter 1. marts 1981. Hertil er tillagt efterfølgende indskud. Indskudskapitalen blev udloddet fuldt ud i september 2009, hvorfor der herefter ikke er en indskudskapital at beregne forrentning af.

AffaldPlus har på Forsyningstilsynets anmodning foretaget en fordeling af indskudskapitalen mellem øvrige aktiviteter, affald og varme. Den initiale indskudskapital og efterfølgende indskud fordeles med 21,79 pct. til varmesiden og det samlede forrentningsgrundlag fastsættes således til 17.944.852 kr. Forsyningstilsynet har ikke fundet grundlag for at korrigere den af AffaldPlus opgjorte indskudskapital. Den samlede godkendte
forrentning er 4.375.000 kr. AffaldPlus har i perioden 2004-2009 indregnet i alt 21,02 mio. kr. i ikke-godkendt forrentning, hvoraf 20,97 mio. kr. er tilbageført ved reduktion i underdækning eller modregning foretaget af Næstved Fjernvarme. Der udestår således tilbageførsel af yderligere 45.000 kr. Herefter udestår der 4.330.000 kr., som AffaldPlus er berettiget til at opkræve i forrentning i priserne fremadrettet.

Forsyningstilsynet har under sagsbehandlingen modtaget en række indlæg fra sagens parter, AffaldPlus og Næstved Fjernvarme A.m.b.a. (Næstved Fjernvarme), der er indgået i grundlaget for det udkast til afgørelse, som har været sendt i høring hos parterne.

Find afgørelsen + bilag til højre på denne side