Afgørelse om forrentning af indskudskapital for årene 2018-2020 for Verdo Varme A/S

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at Verdo Varme A/S’ indskudskapital, der anvendes til virksomhedens drift eller investeringer i anlæg, er negativ for årene 2018-2020

Verdo Varme A/S har ansøgt om forrentning af indskudskapital for årene 2018-2020.

Verdo Varme A/S har oplyst, at såfremt forholdene, som Forsyningstilsynet lagde til grund i den påklagede afgørelse af 17. december 2019 vedrørende Verdo Varme A/S’ ansøgning om forrentning af indskudskapital for årene 2006-2017, lægges til grund i denne sag, kan der ikke opgøres en positiv anvendt indskudskapital for årene 2018-2020.

På tidspunktet for denne afgørelse forelå der endnu ikke afgørelse fra Energiklagenævnet i klagesagen. Forsyningstilsynet har derfor i denne afgørelse gjort opmærksomt på, at såfremt Energiklagenævnets afgørelse måtte give anledning hertil, vil Forsyningstilsynet genoptage sagen med henblik på at træffe en ny afgørelse i overensstemmelse med nævnets afgørelse.

Med udgangspunkt i de foreliggende oplysninger har Forsyningstilsynet opgjort den anvendte indskudskapital til en negativ værdi for samtlige ansøgningsår, hvorefter Forsyningstilsynet fastsætter den anvendte indskudskapital til 0 kr.

På den baggrund kan Forsyningstilsynet ikke fastsætte og godkende forrentning af indskudskapital for Verdo Varme A/S for årene 2018-2020.