Afgørelse om Forsyningstilsynets tilsyn vedr. Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.s omkostninger til realisering af energibesparelser i 2019

Forsyningstilsynet har gennemført et tilsyn vedrørende Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.s omkostninger til realisering af energibesparelser i 2019 i henhold til § 34, stk. 1, energisparebekendtgørelsen.

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomhedernes omkostninger til realisering af
energibesparelser for kontrolåret 2019. Formålet med tilsynet er at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og
gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne er dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. ikke i tilstrækkeligt omfang har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2019, idet der ikke foreligger
dokumentation for det indberettede beløb til køb af energibesparelse fra eksterne aktører på 2.384.504 kr.

Forsyningstilsynet påtaler endvidere, at Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. ikke i tilstrækkeligt omfang har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2019, idet virksomheden
ikke har opgjort sine omkostninger til realisering af energibesparelser som de faktisk afholdte omkostninger.

Find afgørelsen til højre på denne side