Afgørelse om genoptaget sag vedr. forrentning af indskudskapital for 2006-2018 for AffaldPlus I/S, Næstved

Denne afgørelse træffes efter genoptagelse af Forsyningstilsynets afgørelse af 28. september 2021 på foranledning af en klage fra Næstved Fjernvarme.

Genoptagelsen har ikke givet anledning til at ændre udfaldet i den oprindelige afgørelse.

Denne afgørelse træffes efter genoptagelse af Forsyningstilsynets afgørelse af 28. september 2021 (J.nr. 18/04012). Baggrunden for genoptagelsen er, at Næstved Fjernvarme A.m.b.a. (Næstved Fjernvarme) i klage af 26. oktober 2021 over Forsyningstilsynets afgørelse har fremført væsentlige indsigelser og inddraget faktiske oplysninger, som ikke indgik i Forsyningstilsynets afgørelse af 28. september 2021.

AffaldPlus har ansøgt om forrentning af indskudskapital for årene 2006/2007-2018 for selskabets forbrændingsanlæg beliggende i Næstved. Denne afgørelse angår alene dette forbrændingsanlæg. Forsyningstilsynet afviser, at AffaldPlus kan få forrentning for perioden 2010-2016, da AffaldPlus ikke har ansøgt rettidigt for disse år.

AffaldPlus har opgjort den initiale indskudskapital som ejernes indskud ved virksomhedens stiftelse, da varmeforsyningsvirksomheden er etableret efter 1. marts 1981. Hertil er tillagt efterfølgende indskud. Indskudskapitalen blev udloddet fuldt ud i september 2009, hvorfor der herefter ikke er en indskudskapital at beregne forrentning af.

AffaldPlus har på Forsyningstilsynets anmodning foretaget en fordeling af indskudskapitalen mellem øvrige aktiviteter, affald og varme. Den initiale indskudskapital og efterfølgende indskud fordeles med 21,79 pct. til varmesiden og det samlede forrentningsgrundlag fastsættes således til 17.944.852 kr. Forsyningstilsynet har ikke fundet grundlag for at korrigere den af AffaldPlus opgjorte indskudskapital. Den samlede godkendte forrentning er 4.375.000 kr. AffaldPlus har i perioden 2004-2009 indregnet i alt 21,02 mio. kr. i ikke-godkendt forrentning, hvoraf 20,97 mio. kr. er tilbageført ved reduktion i underdækning eller modregning foretaget af Næstved Fjernvarme. Der udestår således tilbageførsel af yderligere 45.000 kr. Herefter udestår der 4.330.000 kr., som AffaldPlus er berettiget til at opkræve i forrentning i priserne fremadrettet.

Genoptagelsen af sagen (som følge af Næstved Fjervarmes klage) har således ikke givet anledning til at ændre udfaldet i den oprindelige afgørelse.

Forsyningstilsynet har under sagsbehandlingen modtaget en række indlæg fra sagens parter, AffaldPlus og Næstved Fjernvarme A.m.b.a. (Næstved Fjernvarme), der er indgået i grundlaget for det udkast til afgørelse, som har været sendt i høring hos parterne.

Afgørelsen kan ses under 'Hent filer' her på siden.