Afgørelse om Ørsted og AVA's aftale om deling af afgiftsfordel

Med henblik på Forsyningstilsynets vurdering har Kromann Reumert forelagt tillæg til aftale om fordeling af afgiftsfordelen ved levering af biomassebaseret kraftvarme fra Studstrupværket (Ørsted) til Aarhus Kommune (nu Affaldvarme Aarhus Transmission A/S (herefter AVA)).

Kromann Reumert har forelagt udkast til tillægget ved mail af 14. september 2021 som repræsentant for AVA og Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S (herefter Ørsted). Forsyningstilsynet vurderer, om tillægget overholder betingelserne i varmeforsynings-lovens § 20, stk. 15.

Tillægget til varmeaftalen om fordeling af afgiftsfordelen ved anvendelse af biomasse er mellem AVA og Ørsted. Det er en aftale om fordeling af afgiftsfordelen ved anven-delse af biomasse på Studstrupværket hos Ørsted.

Tillæggets formål er at fastlægge de nye rammer for fordeling af afgiftsfordelen ved an-vendelse af biomasse frem for fossile brændsler mellem parterne.

Forelæggelsen sker i forlængelse af Energitilsynets (nu Forsyningstilsynets) tilkendegi-velser af 27. februar 2013. Tilkendegivelsen vurderede den tidligere aftale, som DONG Energy Thermal Power A/S (Nu Ørsted) havde om fordeling af afgiftsfordel med AVA.

Kromann Reumert har den 3. december 2021 fremsendt det endelige, underskrevne tillæg til varmeaftalen.

Forsyningstilsynet vurderer, at tillægget opfylder forudsætningerne for indregning og fordeling af afgiftsfordelen nævnt i varmeforsyningslovens § 20, stk. 15.

Forsyningstilsynet har ikke taget stilling til, hvorvidt de øvrige dele af aftalen overholder bestemmelser i varmeforsyningslovens kapitel 4.

Afgørelsen kan ses i sin helhed under 'Hent filer' her på siden.