Afgørelse om Rønne Varme A/S’ henlæggelser for 2017-2020

Forsyningstilsynet har besluttet at rejse sag om Rønne Varme A/S’ (herefter RV) henlæggelser i perioden 2017-2020 på i alt 43,291 mio. kr. Henvendelser fra varmeforbrugere samt mediedækning gav Forsyningstilsynet grundlag for at undersøge forholdet yderligere.

RV har oplyst, at henlæggelserne, som er foretaget i 2017/18 og 2018, er sket med henblik på at finansiere en kommende straksbetaling for rådighedsretten over varmeproduktionskapaciteten på Rønneværkets (kraftvarmeværk) blok 6, som ejes og drives af Bornholms El-Produktion (herefter BEP). Ombygningen, der både vedrørte blok 6’ elog varmeside, blev tilendebragt og idriftsat i 2017.

RV køber varme fra BEP (og BOFAs affaldsvarme, som har førsteprioritet på leveringen).

Der er efter afskrivningsbekendtgørelsen mulighed for – med forskellige begrænsninger – at indregne henlæggelser til nyinvesteringer i priserne. Henlæggelser kan bl.a. tidligst påbegyndes 5 år før det planlagte idriftsættelsessår. Der kan ikke indregnes henlæggelser i idriftsættelsesåret.

Forsyningstilsynet vurderer, at idriftsættelsesåret i afskrivningsbekendtgørelsen må forstås som det år, hvori et nyt anlæg er planlagt idriftsat, og ikke som det år, hvori en juridisk aftale mellem parter om straksbetaling for en rådighedsret forventes at blive indgået. Forsyningstilsynet vurderer således, at der ikke er holdepunkter for at fortolke afskrivningsbekendtgørelsens anvendelse af begrebet ”idriftsættelsesår” som det år, hvori RV forventer, at en aftale om en kommende straksbetaling til BEP bliver indgået.

RV har indregnet de omtalte henlæggelser i og efter idriftsættelsesåret for blok 6. På den baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at RVs henlæggelser på i alt 43,291 mio. kr. er i strid med reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen og derfor skal tilbageføres til varmeforbrugerne via indregning i varmepriserne.

RV har i svaret på Forsyningstilsynets oplæg til forhandling i afgørelsesudkastet ønsket en længere afviklingsperiode end til og med 2021, bl.a. for at undgå markante prisudsving. Henset til at sikre en balance mellem at undgå voldsomme prisudsving og at sikre forbrugerne en tilbagebetaling hurtigst muligt, finder Forsyningstilsynet herefter, at henlæggelserne skal være tilbageført senest ved udgangen af varmeåret 2022.

Forsyningstilsynet vil tage særskilt kontakt til RV med henblik på en konkret afviklings-plan for perioden til og med 2022.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.