Forsyningstilsynets tilsyn vedr. REFA Gedser Fjernvarmes omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018

Forsyningstilsynet har gennemført et administrativt omkostningstilsyn i REFA Gedser Fjernvarme vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2018. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at REFA Gedser Fjernvarme ikke i tilstrækkeligt omfang har tilrettelagt sin regnskabsførelse med henblik på at opfylde kravet i § 17, stk. 2 og 3, i energisparebekendtgørelsen, idet der ikke foreligger dokumentation for det indberettede beløb til omkostninger til realisering af energibesparelser på 128.572 kr.

Læs afgørelsen under 'Hent fil'