Genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn over prisen på affaldsvarme

Odense Kraftvarmeværk A/S: Genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme

Energitilsynet tilkendegav, at omkostningsfordelingen mellem varme- og affaldssiden i Odense Kraftvarmeværk skulle være 60/40. Dette medførte, at der skal tilbageføres ca. 59 mio. kr. fra affaldssiden til varmesiden i kraftvarmeværket. Energitilsynet tog stilling til, hvilke omkostninger der var særomkostninger for varme- henholdsvis affaldssiden, og hvilke omkostninger der var fællesomkostninger. Energitilsynet vurderede bl.a., at omkostningerne til transport af affald var en fællesomkostning. Der var tale om genbehandling af en sag, som Energiklagenævnet tidligere havde hjemvist til fornyet behandling. Sagens parter har meddelt sekretariatet, at de tager tilkendegivelsen til efterretning. Forhandlingen efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, er derfor afsluttet. Der er på baggrund af forhandlingen ikke sket ændringer i tilkendegivelsen af 24. februar 2015. Odense Kraftvarmeværk og Fjernvarme Fyn har meddelt sekretariatet, at beløbet på 59 mio. kr. vil blive efterreguleret inden udgangen af maj 2015. Sekretariatet forstår meddelelsen således, at Odense Kraftvarmeværk og Fjernvarme Fyn har fremsendt en plan for efterreguleringen af de 59 mio. kr. Sekretariatet har godkendt planen, da den ikke anses for at være urimelig, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Med godkendelsen af planen for efterreguleringen af de 59 mio. kr. er sagen herefter afsluttet.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018