Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft

Odense Kraftvarmeværk: Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at omkostninger til afgift af affald anvendt som brændsel (”Tillægsafgift”) og omkostninger til CO2-afgift af ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel først kan anses for at være indregningsberettigede i varmeprisen fra tidspunktet for anmeldelse til Energitilsynet.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018