Prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg 2022

Forsyningstilsynet har udmeldt et prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg gældende for år 2022.

Prisloftet er fastsat til 100 kr./GJ, hvilket er en stigning i forhold til loftet for 2021.

Hovedårsagen til stigningen er, at der for de centrale kraftvarmeanlæg, som danner basis for prisloftberegningen, generelt er sket en stigning i varmeproduktionsomkostningerne/de realiserede indtægter fra leveringsaftaler. Hertil kommer en ekstraordinær stigning i energiafgifterne. Konkret er energiafgifterne steget fra ca. 57 kr./GJ i 2020 til ca. 63 kr./GJ i 2021, hvilket efter V-formlen svarer til en afgiftsændring på ca. 5 kr./GJ. Afgiftsændringerne tillægges prisloftet på baggrund af den faktiske anvendelse af afgiftsbelagte brændsler (naturgas, kul og olie) og udgør derfor isoleret set ca. 1 kr./GJ.

Regelgrundlag

Forsyningstilsynet skal hvert år udmelde et prisloft for opvarmet vand og damp fra affaldsforbrændingsanlæg, jf. prisloftsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017. Prisloftet indgår sammen med varmeforsyningslovens øvrige bestemmelser om indregning af nødvendige omkostninger i prissætning af varme leveret af affaldsforbrændingsanlæg. Prisloftet er fastsat med udgangspunkt i et gennemsnit af omkostninger/indtægter fra de største centrale kraftvarmeværkers varmeleverancer i 2020.

Udmeldingen af prisloftet og de tilhørende bilag kan ses her på siden.