Rentesats hvormed Præstø kommune forrenter mellemværendet med Præstø Kraftvarme

Klage over den rentesats hvormed Præstø kommune forrenter mellemværendet med Præstø Kraftvarme m.m. Ved en kommunes indekslån til et kommunalt varmeforsyningsanlæg, kan de årlige omkostninger til indeksregulering og forrentning indregnes i varmeprisen

Energitilsynet har beføjelse til at gribe ind overfor urimelige priser og betingelser for gas- og varmeleverancer. Der kan efter varmeforsyningsloven § 20, stk. 1 kun indregnes nødvendige omkostninger i varmeprisen. Ved en kommunes indekslån til et kommunalt varmeforsyningsanlæg, kan de årlige omkostninger til indeksregulering og forrentning indregnes i varmeprisen.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018