Varmedistributionsvirksomheden TREFOR Varme A/S købte energibesparelser af søstervirksomhed på markedsbestemte vilkår i 2015

Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) besluttede den 19. december 2017 at gennemføre en bagudrettet kontrol af aftalers markedsbestemthed på området for energibesparelser. TREFOR Varme A/S blev ved mail af 13. juli 2018 udtaget til stikprøvekontrol vedrørende markedsbestemtheden af virksomhedens aftaler om energibesparelser i kontrolåret 2015

TREFOR Varme A/S indgik i 2015 en aftale med den koncerninterne rådgivningsvirksomhed EWII Energi A/S (tidligere TREFOR Energi A/S) om køb af energibesparelser på i alt 29.000.000 kWh til en enhedspris på 50 øre pr. kWh. TREFOR Varme A/S oplyste, at denne pris blev sat ned med 1 øre pr. kWh som følge af en aftalt overskudsdeling, da de faktiske omkostninger hos EWII Energi A/S var lavere end budgetteret.

Udover den koncerninterne aftale indgik TREFOR Varme A/S i 2015 en aftale med det uafhængige handelsselskab Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a. (herefter ”DFH”) om salg af 15.999.944 kWh til en enhedspris på 52 øre pr. kWh. Derudover solgte EWII Energi A/S i 2015 15.017.889 kWh i energibesparelser til DFH til en enhedspris på 53 øre pr. kWh.

TREFOR Varme A/S har som led i sagens oplysning fremsendt en funktions- og risikoanalyse, samt en redegørelse for, hvordan prisen blev fastsat.

Kravene i § 28 b i lov om varmeforsyning er opfyldt.

I den konkrete vurdering har Forsyningstilsynet lagt vægt på, at dokumentationen har kunnet godtgøre, at den koncerninterne pris var markedsbestemt efter den fri markedsprismetode (CUP), eftersom EWII Energi A/S henholdsvis TREFOR Varme A/S solgte energibesparelser i to tilfælde til sammenlignelige priser og vilkår.

Afgørelsen kan findes under 'Hent fil'.