Vejledende udtalelse om opkrævning for varmetab i internt ledningsnet hos bygningsejer i flerforbrugerbygning

Denne vejledende udtalelse drejer sig om, hvorvidt det må anses for at være i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, at varmevirksomheder opkræver betaling hos ejer af en bygning med flere lejligheder (herefter flerforbrugerbygning) for varmetabet i det internt placerede ledningsnet, der nyttiggøres i bygningen.

Forsyningstilsynet udtaler vejledende:

  • Forsyningstilsynet finder det ikke umiddelbart urimeligt eller i strid med varmeforsyningslovens prisbestemmelser, at varmevirksomheder opkræver betaling hos bygningsejer i en flerforbrugerbygning for varmetabet i det interne ledningsnet, der kan nyttiggøres indenfor bygningen. Varmevirksomhederne kan opkræve for varmetabet, der opstår, når der etableres direkte kundeforhold, og hvor ejerskabet til ledningsnettet ikke i forbindelse hermed overdrages til varmevirksomheden, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, § 20, stk. 6, jf. § 21, stk. 4.
  • Opsætning af en yderligere hovedmåler til måling af varmetab og opkrævning heraf skal have hjemmel i varmevirksomhedens leveringsbetingelser, der anmeldes til Forsyningstilsynets register, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 1 og 3.
  • Hvorvidt anden lovgivning end varmeforsyningslovens kap. 4 (priskapitlet), er til hinder for sådan en løsning, tager Forsyningstilsynet ikke stilling til.
  • Forsyningstilsynet tager først endeligt stilling til spørgsmålet i tilfælde af, at en sag skulle blive forelagt Forsyningstilsynet til afgørelse.