Forsyningstilsynet sender hermed Green Power Denmarks ”Metodebeskrivelse – Tarifering af direkte linjer, industrielle egenproducenter og samplacerede anlæg” i offentlig høring.

17-11-2023

Frist: 11. december 2023

Green Power Denmark har den 18. oktober 2023 anmeldt en ny metode (branchevejledning) for elselskabernes tarifering af A-høj, A-lav og B-høj-kunder tilsluttet på 10 KV niveau eller derover, der har direkte linjer, industriel egenproduktion eller hvor det på anden vis er samplacering af forbrug og produktion til Forsyningstilsynet.

Green Power Denmark har oplyst, at der med branchevejledningen indføres en styrket effektbetaling for de ovenstående kunder. Den styrkede effektbetaling er ifølge branchevejledningen tre gange højere, end den der for nuværende kendes i Tarifmodel 3.0. Samtidigt afskaffes rådighedstariffen for de samme kunder, og den energibaserede forbrugstarif sættes for de samme kunder lavere end i Tarifmodel 3.0.

Branchevejledningen er Green Power Denmarks anbefaling til netvirksomhederne, og det er således ikke et krav, at netvirksomhederne følger den. Netvirksomhederne kan derfor vælge enten at anmelde, at de følger Green Power Denmarks branchevejledning - med eller uden afvigelser - eller de kan vælge at anmelde deres egen metode. Først når Forsyningstilsynet har godkendt en netvirksomheds metode, er det tilladt for netvirksomheden at anvende metoden.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med branchevejledninger, som energibranchens organisationer, herunder Green Power Denmark, udarbejder i medfør af § 73 b, stk. 1.

Det betyder bl.a., et tilsyn med, om branchevejledningen er i overensstemmelse med elmarkedsforordningens artikel 18 (EU-forordning 2019/943 af 5. juni 2023) og elforsyningslovens § 73 (lovbekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2023). Det forudsætter kort fortalt, at priser og betingelser fastsat i overensstemmelse med branchevejledningen vil være omkostningsægte, gennemsigtige, objektive, ikke-diskriminerende og rimelige.

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til Forsyningstilsynet til Green Power Denmarks anmeldte branchevejledning senest onsdag den 11. december 2023 pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseret til Per Schou Christiansen og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/02305.