Ændring af regnskabspraksis for elnetvirksomheder

25-11-2008

I forlængelse af de senest udmeldte effektiviseringskrav, har Energitilsynet modtaget henvendelser fra selskaber, der ønsker at ændre regnskabspraksis.

I forlængelse af de senest udmeldte effektiviseringskrav, har Energitilsynet modtaget henvendelser fra selskaber, der ønsker at ændre regnskabspraksis. Begrundelsen har været, at selskaberne derved kunne opnå et gunstigere resultat i forhold til den anvendte benchmarkingmodel. 

Energitilsynet bemærker hertil, at ændring af regnskabspraksis kun kan ske med fremadrettet virkning, medmindre der er tale om korrektion af væsentlige fejl. Med fejl menes situationer, hvor selskabet har anvendt en regnskabspraksis, der strider mod reglerne i elforsyningsloven, herunder anvendelse af årsregnskabsloven i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Hvorvidt en fejl er væsentlig, vurderes i den enkelte situation. 

Energitilsynet vil i eventuelle konkrete sager med ovenstående problemstilling lægge vægt på at følge en linie, der er i overensstemmelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens offentliggjorte praksis vedrørende omgørelse af årsrapporter.