Analyse 8

Elnetvirksomhedernes tariffer for husholdninger

10-06-2024

Når de danske husstande betaler deres elregning, betaler de både for selve elektriciteten og for leveringen af denne. Prisen for levering omfatter bl.a. en nettarif til den lokale elnetvirksomhed.

Nettariffen er den betaling, som elnetvirksomhederne får fra forbrugerne for at drifte, vedligeholde og udvide distributionsnettet inden for elnetvirksomhedernes geografiske område. De forskellige elnetvirksomheders tariffer kan være vidt forskellige, men beror på de samme metoder for fastsættelse – enten tarifmodel 2.0 eller 3.0, som begge er udarbejdet af brancheorganisationen Green Power Denmark. Særligt tarifmodel 3.0 giver mulighed for tidsdifferentierede tariffer – altså tariffer som varierer henover døgnet og gør det dyrere at få leveret elektricitet på tidspunkter med høj belastning af elnettet. Herved tilskyndes husholdninger til at forbruge elektricitet på tidspunkter, hvor der er rigeligt med kapacitet i nettet. Det kan sammenlignes med at give et økonomisk incitament til at køre på vejene, når der er god plads og ikke i myldretiden. Ved at sprede forbruget mere ud udnyttes kapacitet af det eksisterende elnet, hvilket er med til at dæmpe omkostningerne til en potentiel udbygning af netkapaciteten. Jo mere af husholdningernes forbrug, som kan spredes ud over døgnet og i særdeleshed væk fra spidsbelastningsperioden omkring aftensmaden, jo bedre vil elnetvirksomhederne kunne udnytte de eksisterende netkapaciteter og dermed mindske behovet for kapacitetsudvidelser.

Niveauet af tarifferne afhænger af den enkelte elnetvirksomheds tilladte indtægter (indtægtsramme). Tarifmodel 3.0 er den mest udbredte tarifmodel og benyttes per 1/1 2024 af 25 ud af 36 elnetvirksomheder. Tarifmodel 3.0 differentierer mellem lavlast, højlast og spidslast, hvor tariffen er markant højere i spidslast, som ligger mellem kl. 17.00-21.00.

Denne analyse giver et indblik i elnetvirksomhedernes tariffer. Da tarifferne løbende kan ændre sig, bl.a. ved starten af vinterhalvåret, er denne analyse et øjebliksbillede af tarifferne for husstande i Danmark. Analysen giver desuden et overblik over, hvad man som forbruger skal være opmærksom på, hvis man vil spare penge på tariffen.

For det første er det vigtigt, at gøre sig bekendt med, hvilken tarifmodel ens elnetvirksomhed opererer med. Selvom tarifmodel 3.0 i dag er den mest udbredte model, er der stadig elnetvirksomheder, der ikke opererer med tidsdifferentiering. Forbrugere, der ikke er underlagt tidsdifferentierede tariffer, kan derfor ikke opnå en besparelse på tariffen ved at flytte på tidspunktet for forbrug.

For det andet viser analysen, at forbrugere, der er underlagt tarifmodel 3.0, kan opnå en besparelse ved at flytte forbrug væk fra spidslastperioden, der ligger mellem kl. 17.00-21.00. I sommerperioden 2024 kan forbrugerne opnå en besparelse på op til 280 kr. (inkl. moms) om måneden ved eksempelvis af lade deres elbil (med et månedligt forbrug på 400 kWh) om natten. Besparelsen ved at flytte forbrug til om natten afhænger af, hvilken elnetvirksomhed man er kunde hos.

For det tredje viser analysen, at de mulige besparelser ved at flytte forbrug væk fra spidslast er markant større i de kolde vinterperioder fra oktober til marts, hvor der betales vintertarif.

Analyse 8 - Elnetvirksomhedernes tariffer for husholdninger

 

 

Kontakt