Hvad gør vi for dig som forbruger?

Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at forsyningsselskaber overholder centrale dele af lovgivningen på el-, gas-, varme- og affaldsområdet. De omfattede dele er grundlæggende møntet på at sikre dig som forbruger de lavest mulige priser, bedst mulige vilkår og en sikker og stabil forsyning. Vi arbejder også for, at den grønne omstilling sker så omkostningseffektivt som muligt.

Fortæl os hvis lovgivningen bliver overtrådt

Du er som forbruger altid velkommen til at kontakte os, hvis du opdager, at de dele af lovgivningen, som vi fører tilsyn med, ikke bliver overholdt.  

Før du henvender dig, skal du dog være opmærksom på, at Forsyningstilsynet ikke har til opgave at behandle konkrete økonomiske tvister mellem dig som forbruger og et forsyningsselskab. Det gælder f.eks., hvis du oplever, at du er blevet opkrævet for meget og har penge til gode. For sådanne tvister henviser vi til:

Ankenævnet på Energiområdet.

De dele af lovgivningen, som vi fører tilsyn med, omhandler bl.a. el- og gashandelsselskabers markedsføring og salg til forbrugerne på detailmarkederne for el og gas. For eksempel fører vi tilsyn med, at selskaberne har korrekte og relevante oplysninger om deres produkter på deres hjemmesider og på den offentlige prisportal Elpris.dk, som vi også står for driften af.

Andre eksempler er vores tilsyn med:

  • krav til indholdet af en elregning
  • krav om, at anvendte mængder ved acontobetaling
  • krav i forbindelse med skift af leverandør, herunder krav om slutafregning
  • handelsselskabers krav om sikkerhedsstillelse hos en forbruger
  • handelsselskabers mulighed for at afbryde strømmen hos en forbruger
  • handelsselskabers opkrævning af og varsling om forhøjelse af gebyrer for at administrere indefrysningsordningen for husstande og virksomheder
  • eldistributionsselskabers prisfastsættelse af nettariffer for transport af strøm

Vores tilsyn omfatter også fjernvarmeværker og kommunale affaldsordninger, herunder f.eks. at fjernvarmeværkerne fastsætter deres priser på et korrekt grundlag, og at kommunerne opfylder deres lovpligtige opgaver og forpligtelser i forbindelse med en overgangsordning for behandling af genanvendeligt affald. 

Vi kan reagere på flere forskellige måder, hvis vi konstaterer, at en forsyningsvirksomhed har overtrådt lovgivningen.

Reaktionerne består typisk i enten at: 1) påbyde at virksomheden bringer en overtrædelse til ophør 2) påtale en virksomheds overtrædelse, som har fundet sted, men som er bragt til ophør 3) indskærpe lovgivningen, hvis vi ser tegn på, at der kan ske overtrædelser 4) politianmelde en virksomhed for typisk grovere overtrædelser, hvis de i lovgivningen er gjort strafbare. Politiet foretager herefter den videre efterforskning og eventuelle strafforfølgning ved domstolene.

Nedenfor finder du oplysninger og links til de øvrige myndigheder, som fører tilsyn med energiselskaber, herunder dem som du kan klage til som forbruger.

Ankenævnet på Energiområdet behandler civilretlige tvister om økonomiske krav mellem private forbrugere og energiselskaber om køb og levering af strøm, gas og fjernvarme. Ankenævnet inddrager både den almindelige forbrugerbeskyttende og den sektorspecifikke lovgivning i nævnets behandling af en klage. Ankenævnet behandler kun klagen, hvis den er indgivet efter, at forbrugeren har klaget skriftligt til energiselskabet. Det koster et gebyr på 160 kr. at klage til ankenævnet.

Hvis du mener, at du har penge til gode hos et energiselskab eller bestrider energiselskabets opkrævning hos dig, kan du ringe til ankenævnets hotline på tlf. 41 71 53 01 eller finde flere oplysninger om ankenævnet

Kontakt Ankenævnet på Energiområdet (energianke.dk)

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med virksomheders overholdelse af markedsføringsloven og en række andre forbrugerbeskyttende love, samt i et vist omfang de sektorspecifikke forbrugerbeskyttende regler. Forbrugerombudsmanden prioriterer, hvilke problemstillinger og sager Forbrugerombudsmanden skal behandle, på baggrund af de klager, som Forbrugerombudsmanden modtager fra forbrugere, organisationer og virksomheder.

Forbrugerombudsmanden behandler sager om energiselskabers telefonsalg og aftaleindgåelse i øvrigt, markedsføring af grøn strøm og priser, herunder gebyrer. 

Forbrugerombudsmanden behandler ligesom Forsyningstilsynet ikke økonomiske tvister mellem en forbruger og et energiselskab, men henviser i stedet til Ankenævnet på Energiområdet.

Kontakt Forbrugerombudsmanden

Energistyrelsen er den administrerende myndighed for lovgivningen om elmarkedet i Danmark. Derudover fører Energistyrelsen tilsyn med dele af den sektorspecifikke lovgivning på el-, gas- og varmeområdet.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan reglerne i den sektorspecifikke lovgivning på energiområdet skal forstås, kan du kontakte Energistyrelsen.

Ift. indfrysningsordningen fører Energistyrelsen tilsyn med energiselskabers oplysningspligt om indfrysningsordningen og forbrugeres ret til indfrysning af en del af energiregningen.

Kontakt Energistyrelsen (ens.dk)

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed, som varetager den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet. Energinet ejer og driver et it-system kaldet DataHub, hvor oplysninger om forbrugeres løbende forbrug, priser, nuværende energiselskab mv. er samlet. DataHub håndterer al datakommunikation mellem aktørerne om danskernes måledata med henblik på at sikre nødvendig information til at afregne forbrugerne.

Energinet fører blandt andet tilsyn med, at et energiselskabs registreringer om en forbruger i DataHub er korrekte. Det drejer sig blandt andet om et energiselskabs registreringer af en forbrugers leverandørskifte, en forbrugers til- og fraflytning samt andre adresseændringer og afbrydelse af strømmen hos en forbruger. Alle forbrugere afregnes ud fra oplysningerne i DataHub. Forbrugere har adgang til deres egne data fra DataHub på hjemmesiden Eloverblik.

Hvis du har spørgsmål til Energinets DataHub, herunder processer relateret til kundestamdata og målepunktsstamdata, kan du kontakte Energinet/DataHub.

Kontakt Energinet/DataHub (energinet.dk)

Kontakt